Notariusz Anna Poswa  Notariusz Beata Janowska

Notariusz Wrocław

    

Umowę zamiany regulują art. 603 - 604 kodeksu cywilnego. Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży.

Przedmiotem umowy zamiany może być każdy rodzaj nieruchomości lub prawa.

Jeżeli przedmiotem umowy zamiany są nieruchomości, umowa musi mieć formę aktu notarialnego. Wynika to z art. 158 kodeksu cywilnego. 

 

Jak załatwić   

Należy przekazać następujace dane:

• w przypadku osób fizycznych: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania, określenie stanu cywilnego, 

• w przypadku osób prawnych: nazwa firmy z danymi przedstawicieli, numey rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,

• określenie przedmiotów zamiany,

• określenie wartości przedmiotów zamiany,

• określenie terminu wzajemnego wydania przedmiotów umowy.

 

 

Koszty   

• taksa notarialna (jej wyskość uzależniona jest od wartości droższej nieruchomości)

• PCC - 2% - liczona od różnicy wartości zamienianych nieruchomości

• opłaty sądowe

tel. 71 786.42.42

 

Anna Poswa tel. 730 665 100

Beata Janowska tel. 665 758 213

Zamiana nieruchomości

KANCELARIE NOTARIALNE

WROCŁAW, KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
BIUROWIEC TIMES
Kancelaria Notarialna Wrocław
Notariusz Wrocław
Notariusz Wrocław