Notariusz Anna Poswa  Notariusz Beata Janowska

Notariusz Wrocław

 

Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem (art. 860 § 2 K.c.). Zmiana lub uzupełninie umowy wymaga także takiej formy pisemnej. Forma aktu notarialnego jest wymagana, gdy wspólnicy chcą wnieść jako wkład do spółki nieruchomość lub gdy w skład wspólnego majątku wspólników spółki cywilnej wchodzi nieruchomość (prawo wieczystego użytkowania), powiększenie grona uczestników spółki cywilnej wymaga zachowania formy aktu notarialnego tak uznał SN w uchwale z dnia 9 lutego 2007 r., sygn. akt III CZP 164/06, oraz uchwale składu siedmiu sędziów SN z dnia 10 czerwca 2011 r., sygn. akt III CZP 135/10.

Gdy wnoszona jest nieruchomość do spółki cywilnej pozostawała już współwłasnością równych częściach ułamkowych tych samych osób fizycznych, które są wspólnikami spółki cywilnej, zgodnie z SN w postanowieniu z 14 listopada 2012 r., sygn. akt II CSK 182/12 także w takiej sytuacji jest wymagana forma aktu notarialnego. Ma bowiem miejsce zmiana natury własności przez przeniesienie współwłasności nieruchomości należącej do wspólników w częściach ułamkowych na współwłasność łączną, której istota nie sprowadza się tylko do udziałów w niej wspólników-współwłaścicieli.

Jak załatwić   

Przy wnoszeniu nieruchomości do majątku spółki cywilnej konieczne jest zawarcie aktu notarialnego - umowy rozporządzającej między spółką a wspólnikiem wnoszącym nieruchomość. Przy umowie powinni się stawić wszyscy wspólnicy spółki.

Koszty   

Koszty zależą od tego jaka nieruchomość jest wnoszona do spółki taksę oblicza się na zasadach ogólnych od wartości nieruchomości. 

Umowa spółki cywilnej

Spółka z o.o.

Spółka jawna

Spółka cywilna

Spółka komandytowa

Spółka akcyjna

Spółka komandytowo - akcyjna

KANCELARIE NOTARIALNE

WROCŁAW, KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
BIUROWIEC TIMES
Kancelaria Notarialna Wrocław
Notariusz Wrocław
Notariusz Wrocław