Notariusz Anna Poswa  Notariusz Beata Janowska

Notariusz Wrocław

    

Jeśli spadkobiercy wybierają drogę szybkiego i niespornego załatwienia sprawy spadkowej mogą to uczynić u notariusza w 1 dzień. Zmiany przepisów w 2008 r. umożliwiły notariuszom sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia. Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia pełni taką samą funkcję jak stwierdzenie nabycia spadku przez sąd - stanowi dowód, że określona osoba jest spadkobiercą. Notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób wchodzących do kręgu spadkobierców ustawowych i testamentowych, a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. Warunkiem jest, że wszyscy spadkobiercy stawią się jednocześnie i osobiście złożą podpisy w kancelarii notarialnej przed notariuszem sporządzającym protokół dziedziczenia i akt poświadczenia dziedziczenia.

 

Jak załatwić   

Przy sporządzaniu aktu poświadczenia dziedziczenia muszą być obecne wszystkie osoby powołane do spadku osobiście, u notariusza należy przedłożyć następujące dokumenty:

•  akt zgonu 

•  zaświadczenie o numerze PESEL osoby zmarłej (zaświadczenie wydawane jest bezpłatnie przez Urząd Gminy lub Urząd Miasta właściwy dla ostatniego miejsca zameldowania zmarłego)

•  testament jeżeli został sporządzony

•  akty stanu cywilnego spadkobierców : 

        -  akty urodzenia - kobiety, które nie zawarły związku małżeńskiego oraz mężczyźni

        -  akty małżeństwa - kobiety, które zawarły związek małżeński i zmieniły nazwisko.

 

Koszty   

•  sporządzenie protokołu dziedziczenia 100 zł + VAT

•  sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia 50 zł + VAT

•  sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu 50 zł + VAT ( o ile był sporządzony)

•  w przypadku gdy od śmierci spadkodawcy nie minęło 6 miesięcy a spadkobiercy nie składali jeszcze oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, konieczne jest sporządzenie tego dokumentu - opłata 50 zł + VAT

•  dodatkowo koszt wypisów protokołu dziedziczenia oraz aktu poświadczenia dziedziczenia. Ich cena jest uzależniona od ilości tych wypisów i ilości stron tych dokumentów - 6 zł + VAT za stronę.

Poświadczenie dziedziczenia

KANCELARIE NOTARIALNE

WROCŁAW, KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
BIUROWIEC TIMES
Kancelaria Notarialna Wrocław
Notariusz Wrocław
Notariusz Wrocław