Notariusz Anna Poswa  Notariusz Beata Janowska

Notariusz Wrocław

    

Sporządzenie odpisu dokumentu, czyli poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem, dają pewność, że kopia przez nas przedstawiona odpowiada temu co zostało okazane notariuszowi. Nadanie (co do zasady) notarialnie poświadczonemu odpisowi mocy oryginału umożliwia posługiwanie się dokumentem w wielu miejscach jednocześnie, w sytuacji, gdy dysponujemy jednym oryginałem takiego dokumentu. Taka sytuacja dotyczy wielu dziedzin życia np. odpisy świadectw dojrzałości umożliwiają złożenie ich na kilka kierunków studiów, odpisy dokumentów podmiotów gospodarczych, odpis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami umożliwiają im uczestniczenie w wielu przetargach. Często wymagane są odpisy dokumentów również w postępowaniu sądowym.

 

Jak załatwić   

Należy przedłożyć w kancelarii oryginał dokumentu, który chcemy uwierzytelnić. Notariusz wykonuje kopię tego dokumentu i poświadcza jego zgodność z oryginałem, zaopatrując dokument w odpowiednią klauzulę prawem przewidzianą, przystawiając przy tym pieczątkę „odpis”, okrągłą pieczęć, pieczątkę imienną  i podpisuje się. Każde poświadczenie winno zawierać: datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, oznaczenie kancelarii, podpis i pieczęć notariusza. Notariusz sporządza poświadczenie na dokumencie (jego kopii) lub, z braku wolnego miejsca, na trwale złączonej z nim kartce.

 

Koszty   

•  6 zł + VAT za stronę.

Poświadczenie dokumentów 

KANCELARIE NOTARIALNE

WROCŁAW, KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
BIUROWIEC TIMES
Kancelaria Notarialna Wrocław
Notariusz Wrocław
Notariusz Wrocław